زوم امروز/گزارشگر ورزشی از برزیل احسان علیخانی را به کشتن داد!

زوم امروز/گزارشگر ورزشی از برزیل احسان علیخانی را به کشتن داد!

باز هم احسان علیخانی و باز هم شایعه ای دیگر. این باز اما ممتن حاشیه و شایعه از رسانه ملی آغاز شد.
آغازی جنجالی که با توبیخ مجری جوان و کم تجربه ای چون توتونچی “فعلا” پایان یافت.
در ادامه و در زوم امروز اخبازی در این رابطه را مشاهده می کنید.

زوم امروز/گزارشگر ورزشی از برزیل احسان علیخانی را به کشتن داد!

باز هم احسان علیخانی و باز هم شایعه ای دیگر. این باز اما ممتن حاشیه و شایعه از رسانه ملی آغاز شد.
آغازی جنجالی که با توبیخ مجری جوان و کم تجربه ای چون توتونچی “فعلا” پایان یافت.
در ادامه و در زوم امروز اخبازی در این رابطه را مشاهده می کنید.

زوم امروز/گزارشگر ورزشی از برزیل احسان علیخانی را به کشتن داد!