راز دستکش های سفید ملکه انگلستان در طول هفتاد سال/تصاویر

راز دستکش های سفید ملکه انگلستان در طول هفتاد سال/تصاویر

خانه ی مد بریتانیا «کورنِلیا جیمز» که مسئولیت طراحی لباس های ملکه انگلستان را در طول هفتاد سال بر عهده داشته درباره ی راز انتخاب رنگ های شاد و روشن برای ملکه و همچنین دستکش های سفید او توضیحاتی داده است.

راز دستکش های سفید ملکه انگلستان در طول هفتاد سال/تصاویر

خانه ی مد بریتانیا «کورنِلیا جیمز» که مسئولیت طراحی لباس های ملکه انگلستان را در طول هفتاد سال بر عهده داشته درباره ی راز انتخاب رنگ های شاد و روشن برای ملکه و همچنین دستکش های سفید او توضیحاتی داده است.

راز دستکش های سفید ملکه انگلستان در طول هفتاد سال/تصاویر