دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در ایستگاه آخر

دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در ایستگاه آخر

در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی نفرات برتر در بخش طبخ آش و نیز غرفه های برتر در بخش صنایع دستی معرفی شدند.

دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در ایستگاه آخر

در آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی نفرات برتر در بخش طبخ آش و نیز غرفه های برتر در بخش صنایع دستی معرفی شدند.

دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در ایستگاه آخر