در باب خصوصی سازی تراختور/کدام ارگان حاضر می شود چنین کاری کند؟

در باب خصوصی سازی تراختور/کدام ارگان حاضر می شود چنین کاری کند؟

قرار است روز بیست و دوم اردیبهشت ماه اوراق مزایده جهت واگذاری باشگاه تراکتورسازی بین افرادی که تمایل به تملک این باشگاه دارند توزیع شود.

در باب خصوصی سازی تراختور/کدام ارگان حاضر می شود چنین کاری کند؟

قرار است روز بیست و دوم اردیبهشت ماه اوراق مزایده جهت واگذاری باشگاه تراکتورسازی بین افرادی که تمایل به تملک این باشگاه دارند توزیع شود.

در باب خصوصی سازی تراختور/کدام ارگان حاضر می شود چنین کاری کند؟