حمل و نقل گاو البته به این شکل خاص! /عکس

حمل و نقل گاو البته به این شکل خاص! /عکس

توریسم آنلاین:حمل و نقل گاو از طریق هلیکوپتر(بالگرد) در شیلی

حمل و نقل گاو البته به این شکل خاص! /عکس

توریسم آنلاین:حمل و نقل گاو از طریق هلیکوپتر(بالگرد) در شیلی

حمل و نقل گاو البته به این شکل خاص! /عکس