جالب ترین نوع ماهیگیری در تایوان/آب و آتش و ماهی!/تصاویر

جالب ترین نوع ماهیگیری در تایوان/آب و آتش و ماهی!/تصاویر

در تاریکی شب ،زیر نور ستارگان گروهی از مردان ماهیگیران با چوب های بامبو مشتعل خود به روشی سنتی ماهیگیری می کنند.
به گزارش

جالب ترین نوع ماهیگیری در تایوان/آب و آتش و ماهی!/تصاویر

در تاریکی شب ،زیر نور ستارگان گروهی از مردان ماهیگیران با چوب های بامبو مشتعل خود به روشی سنتی ماهیگیری می کنند.
به گزارش

جالب ترین نوع ماهیگیری در تایوان/آب و آتش و ماهی!/تصاویر