تفاهمنامه پنج ساله ایران و فرانسه در پاسارگاد به کجا رسید؟

تفاهمنامه پنج ساله ایران و فرانسه در پاسارگاد به کجا رسید؟

فصل سوم فعالیت‌های میان‌رشته‌ای هیأت باستان شناسی مشترک ایران- فرانسه در محوطه پاسارگاد به شناسایی، مطالعه و مستندنگاری «سفال» محوطه پاسارگاد توسط متخصصان منجر شد.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

تفاهمنامه پنج ساله ایران و فرانسه در پاسارگاد به کجا رسید؟

فصل سوم فعالیت‌های میان‌رشته‌ای هیأت باستان شناسی مشترک ایران- فرانسه در محوطه پاسارگاد به شناسایی، مطالعه و مستندنگاری «سفال» محوطه پاسارگاد توسط متخصصان منجر شد.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

تفاهمنامه پنج ساله ایران و فرانسه در پاسارگاد به کجا رسید؟