تصويري از درون كابين بيزينس جت تركيه اي كه در ايران سقوط كرده است

تصويري از درون كابين بيزينس جت تركيه اي كه در ايران سقوط كرده است

اين هواپيما جت شخصي نيست و يك بيزينس جت است.

تصويري از درون كابين بيزينس جت تركيه اي كه در ايران سقوط كرده است

اين هواپيما جت شخصي نيست و يك بيزينس جت است.

تصويري از درون كابين بيزينس جت تركيه اي كه در ايران سقوط كرده است