تصاویر:یک پارک ملی بسیار تماشایی/تورس دل پین

تصاویر:یک پارک ملی بسیار تماشایی/تورس دل پین

ترجمه از: هستی حقیقی
پارک ملی بسیار تماشایی” تورس دل پین” در جنوب پاتاگونیا-شیلی- با وسعت بیش از 181 هزار هکتار قرار دارد.

تصاویر:یک پارک ملی بسیار تماشایی/تورس دل پین

ترجمه از: هستی حقیقی
پارک ملی بسیار تماشایی” تورس دل پین” در جنوب پاتاگونیا-شیلی- با وسعت بیش از 181 هزار هکتار قرار دارد.

تصاویر:یک پارک ملی بسیار تماشایی/تورس دل پین