تصاویر:معماری جالب این کلیسا که شبیه سفینه است!

تصاویر:معماری جالب این کلیسا که شبیه سفینه است!

جایی نزدیک به رودخانه سن در میان انبوه ساختمانها،ساختمانی سربرآورده که بیشتر شبیه “سفینه فرودآمده” است.
به گزارش “توریسم…

تصاویر:معماری جالب این کلیسا که شبیه سفینه است!

جایی نزدیک به رودخانه سن در میان انبوه ساختمانها،ساختمانی سربرآورده که بیشتر شبیه “سفینه فرودآمده” است.
به گزارش “توریسم…

تصاویر:معماری جالب این کلیسا که شبیه سفینه است!