تصاویر:دیوارهای خزه ای خانه های جدید ؛رسم هزارساله معابد ژاپن!

تصاویر:دیوارهای خزه ای خانه های جدید ؛رسم هزارساله معابد ژاپن!

با دور شدن هرچه بیشتر زندگی شهری از جهان طبیعی،آرزوی نگه داشتن برخی از این اتصالها و ارتباطات با طبیعت سبب شده تا نیاز به خلاقیت های الهام گرفته از طبیعت در طراحی داخلی بیشتر از پیش احساس شود.
به گزارش …

تصاویر:دیوارهای خزه ای خانه های جدید ؛رسم هزارساله معابد ژاپن!

با دور شدن هرچه بیشتر زندگی شهری از جهان طبیعی،آرزوی نگه داشتن برخی از این اتصالها و ارتباطات با طبیعت سبب شده تا نیاز به خلاقیت های الهام گرفته از طبیعت در طراحی داخلی بیشتر از پیش احساس شود.
به گزارش …

تصاویر:دیوارهای خزه ای خانه های جدید ؛رسم هزارساله معابد ژاپن!