تصاویر:بلندترین نقطه دنیا برای بازی گلف اینجاست!

تصاویر:بلندترین نقطه دنیا برای بازی گلف اینجاست!

بیش از 500 سال پیش بود که بازی گلف در اسکاتلند اختراع شد اگرچه چینی ها مدعی هستند که آنها نخستین بار بازی مشابه گلف را انجام داده اند.
به گزارش …

تصاویر:بلندترین نقطه دنیا برای بازی گلف اینجاست!

بیش از 500 سال پیش بود که بازی گلف در اسکاتلند اختراع شد اگرچه چینی ها مدعی هستند که آنها نخستین بار بازی مشابه گلف را انجام داده اند.
به گزارش …

تصاویر:بلندترین نقطه دنیا برای بازی گلف اینجاست!