بروز ناپایداری‌ها در بیش از ۵ استان کشور

بروز ناپایداری‌ها در بیش از ۵ استان کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه موج بارشی در روزهای گذشته وارد کشورمان شده است، گفت: طی ساعات آتی این موج بارشی موجب بروز برخی ناپایداری‌های جوی در نوار شمالی و بخشهای زاگرس مرکزی خواهد شد.

بروز ناپایداری‌ها در بیش از ۵ استان کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه موج بارشی در روزهای گذشته وارد کشورمان شده است، گفت: طی ساعات آتی این موج بارشی موجب بروز برخی ناپایداری‌های جوی در نوار شمالی و بخشهای زاگرس مرکزی خواهد شد.

بروز ناپایداری‌ها در بیش از ۵ استان کشور