با کدام ایرلاین‌ها دیرتر به مقصد می‌رسید؟

با کدام ایرلاین‌ها دیرتر به مقصد می‌رسید؟

طبق آمار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری از تاخیر پروازهای فرودگاه مهرآباد، در تیرماه امسال نزدیک به ۳ هزار پرواز که حدود ۴۹ درصد مسافرت های هوایی را شامل می‌شود، با تاخیر انجام گرفته است.

با کدام ایرلاین‌ها دیرتر به مقصد می‌رسید؟

طبق آمار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری از تاخیر پروازهای فرودگاه مهرآباد، در تیرماه امسال نزدیک به ۳ هزار پرواز که حدود ۴۹ درصد مسافرت های هوایی را شامل می‌شود، با تاخیر انجام گرفته است.

با کدام ایرلاین‌ها دیرتر به مقصد می‌رسید؟