باید با استفاده از گنجینه صنایع دستی به منابع درآمدی پایدار برسیم

باید با استفاده از گنجینه صنایع دستی به منابع درآمدی پایدار برسیم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: صنایع دستی گنجینه عظیم فرهنگی و اقتصادی است و اگر زنجیره تولید و فروش صنایع دستی تکمیل شود اقتصاد کشور از حالت تک محصولی متکی به نفت خارج می شود.
به گزارش…

باید با استفاده از گنجینه صنایع دستی به منابع درآمدی پایدار برسیم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: صنایع دستی گنجینه عظیم فرهنگی و اقتصادی است و اگر زنجیره تولید و فروش صنایع دستی تکمیل شود اقتصاد کشور از حالت تک محصولی متکی به نفت خارج می شود.
به گزارش…

باید با استفاده از گنجینه صنایع دستی به منابع درآمدی پایدار برسیم