بازار داغ فروش آب تصفیه شده در شیراز

بازار داغ فروش آب تصفیه شده در شیراز

بسیاری از مغازه‌ها در شیراز در فصل تابستان به فروش آب تصفیه شده روی می‌آورند.
تبلیغ دستگاه‌های تصفیه آب و فروش آب توسط مغازه‌ها این شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آب لوله کشی شهری از کیفیت مناسب برخوردار نیست. کار برخی شرکت‌ها و نمایندگی‌های فروش…

بازار داغ فروش آب تصفیه شده در شیراز

بسیاری از مغازه‌ها در شیراز در فصل تابستان به فروش آب تصفیه شده روی می‌آورند.
تبلیغ دستگاه‌های تصفیه آب و فروش آب توسط مغازه‌ها این شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که آب لوله کشی شهری از کیفیت مناسب برخوردار نیست. کار برخی شرکت‌ها و نمایندگی‌های فروش…

بازار داغ فروش آب تصفیه شده در شیراز