این چه نوع «خوبی» است؟!

این چه نوع «خوبی» است؟!

مهدی بذرافکن
مدتی است حیران اینم که تعریف خوبی در بین انسان ها چقدر متفاوت است. یکی که خوب نیست خوب دانسته می شود و دیگری که خوب است بد! یکی را می‌شناسم که جوان…

این چه نوع «خوبی» است؟!

مهدی بذرافکن
مدتی است حیران اینم که تعریف خوبی در بین انسان ها چقدر متفاوت است. یکی که خوب نیست خوب دانسته می شود و دیگری که خوب است بد! یکی را می‌شناسم که جوان…

این چه نوع «خوبی» است؟!