این منطقه توریستی شیراز خفه می شود؟!/تصاویر

این منطقه توریستی شیراز خفه می شود؟!/تصاویر

بیژن بیات:
خیابان طالقانی شیراز در این روزهای پرتردد توسط شهرداری و احتمالا سازمان ترافیک نیمی از آن به ایستگاه ثابت تاکسی تبدیل شده در انتهای خیابان هم در مسیر خیابان در حال احداث پیاده رو…

این منطقه توریستی شیراز خفه می شود؟!/تصاویر

بیژن بیات:
خیابان طالقانی شیراز در این روزهای پرتردد توسط شهرداری و احتمالا سازمان ترافیک نیمی از آن به ایستگاه ثابت تاکسی تبدیل شده در انتهای خیابان هم در مسیر خیابان در حال احداث پیاده رو…

این منطقه توریستی شیراز خفه می شود؟!/تصاویر