اندیشه با قطارحومه‌ای به تهران وصل می‌شود/برقی‌کردن قطار ۳شهرجدید

اندیشه با قطارحومه‌ای به تهران وصل می‌شود/برقی‌کردن قطار ۳شهرجدید

دیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید گفت: راه آهن شهرجدید اندیشه-شهریار-شهرقدس-تهران با مشارکت شرکت راه آهن و شرکت شهرهای جدید در حال احداث است.
خبرگزاری مهر: محمدرضا توکلی…

اندیشه با قطارحومه‌ای به تهران وصل می‌شود/برقی‌کردن قطار ۳شهرجدید

دیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید گفت: راه آهن شهرجدید اندیشه-شهریار-شهرقدس-تهران با مشارکت شرکت راه آهن و شرکت شهرهای جدید در حال احداث است.
خبرگزاری مهر: محمدرضا توکلی…

اندیشه با قطارحومه‌ای به تهران وصل می‌شود/برقی‌کردن قطار ۳شهرجدید