اقدامی که ۹۹ درصد مسافران جهان انجام می‌دهند

اقدامی که ۹۹ درصد مسافران جهان انجام می‌دهند

رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفت: ما امروزه در زیرساخت‌های گردشگری بسیار مشکل داریم، بانک‌های ما برای مبادله ارز دچار مشکل هستند و متعاقباً مسافر خارجی نمی‌تواند از کارت‌های الکترونیکی مالی و ارزی استفاده کند.

اقدامی که ۹۹ درصد مسافران جهان انجام می‌دهند

رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفت: ما امروزه در زیرساخت‌های گردشگری بسیار مشکل داریم، بانک‌های ما برای مبادله ارز دچار مشکل هستند و متعاقباً مسافر خارجی نمی‌تواند از کارت‌های الکترونیکی مالی و ارزی استفاده کند.

اقدامی که ۹۹ درصد مسافران جهان انجام می‌دهند