اختر گلابی؛موسیقیدان دوره قاجار/عکس

اختر گلابی؛موسیقیدان دوره قاجار/عکس

عکس زیر ویولن زن دوره قاجار بنام اختر معروف به اختر گلابی را در سال 1295 نشان می‌دهد.

منبع: فردا

اختر گلابی؛موسیقیدان دوره قاجار/عکس

عکس زیر ویولن زن دوره قاجار بنام اختر معروف به اختر گلابی را در سال 1295 نشان می‌دهد.

منبع: فردا

اختر گلابی؛موسیقیدان دوره قاجار/عکس