آسمان، سد راه ثبت ارگ کریمخان در یونسکو

آسمان، سد راه ثبت ارگ کریمخان در یونسکو

توسعه صنعت گردشگری با تکیه بر میراث تاریخی شعاری است که اغلب مدیران فارس روی آن اتفاق نظر و تاکید دارند اما در عمل اوضاع به نحوی دیگر درحال رقم خوردن است بخصوص درمورد ساخت وسازها در حریم آثار تاریخی که به نظر می رسد بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون صدور مجوزها صورت…

آسمان، سد راه ثبت ارگ کریمخان در یونسکو

توسعه صنعت گردشگری با تکیه بر میراث تاریخی شعاری است که اغلب مدیران فارس روی آن اتفاق نظر و تاکید دارند اما در عمل اوضاع به نحوی دیگر درحال رقم خوردن است بخصوص درمورد ساخت وسازها در حریم آثار تاریخی که به نظر می رسد بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون صدور مجوزها صورت…

آسمان، سد راه ثبت ارگ کریمخان در یونسکو