آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شاخ آفریقا/روزه داری در قاره سیاه

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شاخ آفریقا/روزه داری در قاره سیاه

حدود 45 درصد از جمعيت آفريقا را مسلمانان تشكيل می دهند.
نخستين گروه از مسلمانان در زمان حيات پيامبر گرامی اسلام(ص) به حبشه مهاجرت كرده و بدين ترتيب قاره آفريقا نخستين قاره اى بود كه خارج از شبه جزيره عربستان پذيراى مسلمانان…

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شاخ آفریقا/روزه داری در قاره سیاه

حدود 45 درصد از جمعيت آفريقا را مسلمانان تشكيل می دهند.
نخستين گروه از مسلمانان در زمان حيات پيامبر گرامی اسلام(ص) به حبشه مهاجرت كرده و بدين ترتيب قاره آفريقا نخستين قاره اى بود كه خارج از شبه جزيره عربستان پذيراى مسلمانان…

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در شاخ آفریقا/روزه داری در قاره سیاه

wolrd press news