آخرین اخبار از ویزای اربعین

آخرین اخبار از ویزای اربعین

رئیس اداره گذرنامه وزارت خارجه گفت: قیمت تمام شده برای صدور ویزای اربعین ۳۸۶ هزار و ۲۶۷ تومان است و این ویزا تا ۵ روز قبل از اربعین در ۲۰ نمایندگی کشور صادر می شود.
مهر: مجتبی کریمی رئیس…

آخرین اخبار از ویزای اربعین

رئیس اداره گذرنامه وزارت خارجه گفت: قیمت تمام شده برای صدور ویزای اربعین ۳۸۶ هزار و ۲۶۷ تومان است و این ویزا تا ۵ روز قبل از اربعین در ۲۰ نمایندگی کشور صادر می شود.
مهر: مجتبی کریمی رئیس…

آخرین اخبار از ویزای اربعین